مقالات

وکیل مطالبه نفقه در اراک

مفهوم نفقه

نفقه عبارتست از خوراک مسکن مخارج درمان و…. که به محض وقوع عقد ازدواج به زوجه تعلق میگیرد ودر صورت عد م برداخت نفقه زوجه میتواند با تقدیم دادخواست راسا ویا توسط وکیل نفقه معوقه خود را مطالبه نماید ودر صورت ناشزه نبودن زوجه زوج محکوم به برداخت نفقه میشود همجنین مرد باید نفقه فرزندان خویش را برداخت نماید که در صورت عد م برداخت با تقدیم دادخواست راسا ویا توسط وکیل نفقه باید به فرزند ویا فرزندان برداخت شود