مقالات

صحبت های آقای احمری درباره طلاق

طلاق

شروطی که زوجه می تواند در هنگام عقد در عقدنامه قید نماید.
مطابق ماده 119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف تقاضای عقد نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.

از جمله شروطی که می توان قید نمود عبارتنداز:

 1. حق تحصیل
 2. حق تعیین مسکن
 3. حق اشتغال
 4. حق خروجی از کشور
 5. حق طلاق

طلاق از طرف زوجه – مطابق ماده 133 قانون مدنی اصل بر این است که طلاق در اختیار زوج است و طلاق از طرف زوجه استثنایی بر این اصل است ولی قانونگذار مواردی را جهت اعمال و تقاضای حق طلاق برای زوجه پیش بینی کرده است که در قوانین جاریه و شروط ضمن عقد به آن اشاره شده است.

حق طلاق زوجه با استنادبه شروط ضمن عقد زمانی ممکن است که :

اولاً شروط در عقدنامه قید شده باشد و ثانیاً زوج شروط را امضاء کرده باشد شروط عقدنامه که زوجه می تواند با استناد به آن موفق به طلاق شود:

 1. عدم پرداخت نفقه از طرف زوج بمدت 6 ماه
 2. ارتکاب جرم از جانب زوج که مخالف حیثیت خانوادگی زوجه باشد
 3. ابتلاء زوج به بیماری صعب العلاج
 4. اعتیاد مضر زوج به مواد مخدر
 5. عدم رعایت دستور دادگاه در منع اشتغال زوج به شغلی که مناقع مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد
 6. اگر زوجه بعد از 5 سال از همسر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند شود.
 7. در صورت مفقودالاثر شدن زوج بمدت 6 ماه
 8. ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه یا عدم اجرای عدالت بین همسران از طرف زوج

شرایطی که زوج فارغ از شروط ضمن عقد عقدنامه و بموجب قانون می تواند تقاضای طلاق نماید. مطابق ماده 1130 قانون مدنی هر گاه دوام زوجیت موجب عسر حرج زوجه باشد می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و عسر و حرج عبارتست از وضعیتی که ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه باشد یا تحمل آن مشکل باشد.

مصادق عسر و حرج عبارتست از:

 1. ترک زندکی خانوادگی که توسط زوج حداقل بمدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه
 2. اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی
 3. محکومیت قطعی به 5 سال حبس یا بیشتر
 4. ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر

نفقه زوجه:

درعقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است ولی درعقد موقت در صورتی به زوجه نفقه تعلق می گیرد که شرط نفقه شده باشد.
-نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسته غذا اثاث البیت هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج زوج به جهت نقصان یا بیماری و عدم تمکین زوجه بدون مانع قانونی موجب عدم استحاق نفقه می شود.

لازم به ذکر است زوجه زمانی می تواند تمکین نکند که بودن او با زوج موجب خوف جانی حیثیتی یا شرافتی باشد همچنین زنی که به نحو رجعی طلاق گرفته در زمان عده می باید نفقه دریافت کند ولی اگر طلاق در حال نشوز باشد یا طلاق نای از فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زنم حق نفقه ندارد مگر آنکه زن حامله باشد که تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد اگر مرد از دادن نفقه خودداری کند زن می تواند به دادگه مراجعه کند و میزان نفقه را دادگاه معین می کند و مرد را به دادن نفقه محکوم می کند

و البته هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خودرا در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایز اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود(حبس درجه شش عبارتت ساز حبس بیش از شش ماه تا دو سال) تعقیب کیفری زوج مشروط به شکایت زوجه است و هر زمان که زوجه از شکایت خود صرفنظر کند تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود.